ALGEMENE VOORWAARDEN PICTURE-THIZZ

 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Picture-Thizz.
 2. Waar in deze voorwaarden “Fotograaf” vermeld is, wordt bedoeld: Thirza M. Verbunt zoals onderaan deze algemene voorwaarden vermeld.
 3. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan moet u dat schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
 4. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangepast zonder voorafgaande aankondiging.

2. Fotoreportages

 1. U kiest voor mij als fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt; de fotograaf is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen.
 2. Uit iedere fotoreportage zal de fotograaf een selectie van de foto’s maken. De fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de reportage. De fotoreportage is pas compleet nadat de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.
 3. Voor reportages van uw paard(en) geldt:
  1. train uw paard zodat deze op een gewenste plaats gedurende enige tijd stil kan blijven staan. Als uw paard niet stil wil staan, kan dit sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s.
  2. zorg dat uw paarden klaar staan als de fotograaf komt. De fotograaf moet aan de slag kunnen met schone paarden. Laat de fotograaf niet onnodig wachten op paarden die nog niet gereed zijn. Indien de fotograaf (naar haar inzicht) toch lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
 4. De foto’s zullen op een webpagina, al of niet op de website www.picture-thizz.nl, geplaatst worden, waar u de foto’s in klein formaat kunt bekijken. Deze voorbeeldfoto’s zijn uitsluitend bestemd om uw nabestellingen uit te kiezen, en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.

3. Boekingen

 1. Een fotoreportage boeken kan via het formulier op de site of per e-mail.
 2. Reiskosten van de fotograaf zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en worden apart in rekening gebracht. De geldende tarieven zijn vermeld op www.picture-thizz.nl.
 3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De fotografe heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod, dit aanbod te herroepen.
 4. Het verschuldigde bedrag voor de fotoreportage en de reiskosten dient tijdens de reportage contant en liefst gepast te worden voldaan. Betaling vooraf via een overschrijving is ook mogelijk. Is uw reportage nog niet volledig betaald, dan kunnen wij helaas geen foto’s leveren.
 5. Het boeken van een fotoreportage is niet vrijblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage, is annuleren niet meer mogelijk. In geval van annulering van een opdracht door de wederpartij, om welke reden dan ook, heeft de fotografe recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
 6. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet, vanwege de apparatuur. Als u beslist de fotograaf, ondanks regenvoorspellingen toch te laten komen, betaalt u de kosten die de fotograaf heeft moeten maken als de reportage vanwege de regen alsnog niet door heeft kunnen gaan.
 7. Uw reportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

4. Betalingen & levertijd

 1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
 2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. De bestelling wordt digitaal of per post verzonden; de kosten van verzending worden apart in rekening gebracht.
 3. De betalingstermijn van uw factuur is 7 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 5,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
 4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
 5. Bij levering per post is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.

5. Cadeaubonnen

 1. U kunt bij Picture-Thizz een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon vanaf € 25,- of een door u te bepalen bedrag.
 2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
 3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.
 4. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Picture-Thizz.
 5. U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoreportage of nabestellingen.
 6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
 7. Een cadeaubon kan 1x gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.
 8. Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.

6. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

 1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werk- dagen na levering van de foto’s schriftelijk (of per mail) aan de fotograaf te worden gemeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
 2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 6.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
 3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
 4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
 5. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

7. Auteursrechten & Publicaties

 1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Picture-Thizz. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact op.
 2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf.
 3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met de fotograaf (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.
 4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.
 5. Op al mijn foto’s rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Picture-Thizz. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
 6. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Picture-Thizz wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
 7. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Picture-Thizz” of “Foto: www.picture-thizz.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
 8. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.
 9. Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van de fotograaf.
 10. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal u ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door u op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 533 pixels.
 11. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook.
 12. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 300,-.

8. Licenties

 1. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
 2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
 3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
 4. Indien door de fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

Thirza M. Verbunt
Picture-Thizz
Tsjerkelân 23
9286 GN  Twijzel